Uncategorized

The longest english word

The Longest English word its nickname called TITIN ;- Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl-isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl-lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi-nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr-eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl-valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso-leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth-reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar-tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas-paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin-ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre-onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl-leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser-ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla-sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion-ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam-ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar-tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl-glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva-lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl-utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv-alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol-eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta-mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny-lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc-ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt-yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg-lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla-lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso-leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl-serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg-lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll-ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu-taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar-aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin-ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid-ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg-lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl-serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg-inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu-taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta-mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl-phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa-raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl-threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl-glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist-idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla-lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty-lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl-utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam-ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl-lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny-lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta-myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste-inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt-hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta-mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll-ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa-rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl-seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy-lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre-onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl-utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg-lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly-sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla-lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc-ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse-rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg-lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly-sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll-ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl-leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl-glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy-llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva-lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy-lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis-tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla-spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl-utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry-ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy-lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc-ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser-ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy-lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli-soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu-tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara-ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl-serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty-lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu-tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan-ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt-ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl-alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion-ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg-lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly-lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala-nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar-ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg-inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta-minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle-ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla-sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg-lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll-ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy-lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu-taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal-anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar-ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy-lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi-nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy-lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl-utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle-ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy-lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta-mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu-taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany-ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe-nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet-hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar-ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp-araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl-valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg-lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly-sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls-erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval-ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu-tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy-lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar-ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy-lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg-lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta-minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy-lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy-lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa-raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc-ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut-aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser-ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis-tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony-lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein-ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll-eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl-alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl-lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole-ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy-lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla-rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas-partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy-lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy-lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl-valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly-lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis-tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy-lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas-paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi-nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol-eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph-enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme-thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara-ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl-utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery-lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar-tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut-amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl-isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty-lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst-einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery-lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg-lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys-ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl-seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla-sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny-lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy-lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll-ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl-serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl-aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl-glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla-sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys-ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl-glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas-paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl-serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt-hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu-taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam-inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery-lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny-lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas-partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys-ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty-lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval-ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi-stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin-ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam-ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll-eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla-lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl-histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu-tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta-mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr-olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm-ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl-utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy-lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami-nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony-lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly-sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu-taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl-utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso-leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth-reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu-cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion-yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal-anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls-erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin-ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop-hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut-aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto-phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami-nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg-lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam-inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa-rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam-ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc-ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam-ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg-lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart-ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl-lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio-nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas-partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti-dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal-anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu-cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl-leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg-lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu-cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy-lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva-lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas-paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut-aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy-lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll-eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony-lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam-ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg-lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr-olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara-ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl-serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg-lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse-ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu-cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla-lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl-asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl-alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv-alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe-nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti-dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl-leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy-lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam-ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll-eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva-lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse-ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa-raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg-lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg-lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp-araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr-yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar-ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl-leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse-rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara-ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg-lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid-ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl-aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy-lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl-isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl-ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta-mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle-ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl-leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy-lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam-inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl-methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl-glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl-aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll-eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle-ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony-lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc-ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis-oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys-ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr-osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr-yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart-ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth-reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin-ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta-minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl-glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla-lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami-nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc-ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas-paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl-utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop-hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt-hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl-glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry-ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg-lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta-mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin-ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony-lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc-ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta-mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll-eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi-stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy-lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl-lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl-methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi-nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy-lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso-leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta-mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt-hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph-enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt-ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh-istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros-ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc-ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl-valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg-lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl-isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl-aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen-ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla-spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam-yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv-alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta-mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti-dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen-ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin-ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst-einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin-ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys-ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu-taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam-ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony-lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl-alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami-nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam-inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl-utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse-rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt-hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl-utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam-inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl-utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop-hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam-inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg-lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy-lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys-ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl-isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly-sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar-aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl-leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny-lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth-reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl-valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony-lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp-artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle-ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy-ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl-glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla-spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser-ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl-leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl-valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl-valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi-onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp-araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol-ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl-aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl-alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla-spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy-lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll-eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll-eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle-ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny-lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery-lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole-ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll-eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys-teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut-aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami-nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl-glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy-lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami-nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam-yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl-utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll-eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly-lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl-glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy-lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl-utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony-lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta-mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag-inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu-cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl-glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla-lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu-cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme-thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut-amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl-isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany-lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl-phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy-lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros-ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar-ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr-osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl-utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl-glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy-lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery-lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl-leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu-cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys-ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam-inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc-ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi-onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl-utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi-nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar-tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl-utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl-glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla-sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla-lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle-ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp-artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl-arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery-lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla-lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp-artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa-raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara-ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser-ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas-partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl-leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls-erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam-inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut-aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam-ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony-lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt-hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse-rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp-henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy-llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas-partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo-nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy-larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc-ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc-ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu-tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu-cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy-lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp-henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy-lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony-lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre-onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut-amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu-cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin-ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl-glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl-valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl-tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp-artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy-lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl-asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy-llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy-lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla-lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl-glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl-lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso-leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole-ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv-alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg-lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle-ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl-alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy-lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle-ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg-lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany-lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi-onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly-sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt-ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl-tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta-mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme-thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval-yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl-valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu-cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin-ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly-syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy-lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl-threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam-ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl-glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl-valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl-prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis-tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl-arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy-lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl-utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion-yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala-nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl-threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl-glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam-inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl-alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon-ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr-eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth-reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo-nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon-ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly-lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag-inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser-ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl-asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany-lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal-anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl-utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala-nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry-ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll-ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg-inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin-ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy-lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery-lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal-anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin-ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll-eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl-alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls-erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt-hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami-nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle-ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle-ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy-lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony-lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme-thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy-steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl-glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy-lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany-lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany-lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy-lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl-asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl-glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu-taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut-aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl-arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta-mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser-ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis-oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl-serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery-lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls-erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop-hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl-lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg-lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin-ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl-lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv-alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala-nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl-alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy-llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry-ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan-ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut-amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole-ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl-glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan-ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty-lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl-ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery-lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion-yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy-lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala-nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole-ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl-glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole-ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph-enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy-larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls-erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme-thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg-lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl-leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy-lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl-glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu-cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam-inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut-aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl-utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl-alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis-tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly-lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu-tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla-spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut-aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl-glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl-isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll-eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl-leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy-lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse-rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp-tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl-utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist-idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp-artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp-artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami-nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl-valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut-amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl-leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll-eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc-ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt-ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal-anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm-ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl-glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy-lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi-nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc-ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala-nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc-ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle-ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy-larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta-minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl-isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg-lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser-ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle-ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl-lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl-aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla-spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly-sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu-taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll-ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo-nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp-araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis-oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl-serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy-lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla-rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala-nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl-asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg-lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt-hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro-lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle-ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp-araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc-ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl-utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal-anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin-ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag-inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon-yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl-leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla-lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc-yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany-lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin-ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei-nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly-lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg-lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl-utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery-lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl-arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy-llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar-ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy-lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl-asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl-serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl-leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl-threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy-lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam-inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg-lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis-tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala-nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli-soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta-minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal-anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta-minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin-ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl-isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam-ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut-amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval-ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu-cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly-sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis-oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl-leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta-minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr-yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam-inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt-ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery-lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy-lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl-leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta-mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar-tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth-reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc-ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl-glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti-dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl-glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl-alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr-yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut-aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme-thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu-tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll-ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla-rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl-utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar-tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl-alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla-lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery-lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy-lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy-steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu-cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl-aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl-valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp-artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl-cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla-sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc-ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl-isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami-nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl-glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala-nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre-onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla-lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny-lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu-taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl-threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva-lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas-paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg-inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy-lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis-oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl-glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls-erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut-aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls-erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli-soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg-lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc-ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros-ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla-rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr-olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu-tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa-rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser-ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl-leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls-erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole-ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl-leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla-lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp-artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval-ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl-utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas-partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre-onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt-hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt-yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso-leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy-lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl-asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla-lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu-taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion-yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut-aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl-tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu-tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls-erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu-taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv-alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu-cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta-minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl-aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp-tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt-ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut-aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl-histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc-ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole-ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl-utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli-soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg-inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam-inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste-inylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglyc-ylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylseryla-rginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspart-ylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptop-hylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylseryl-valylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginyla-rginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucyl-serylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylseryla-rginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglu-tamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanyll-eucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylg-lutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylc-ysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylser-ylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylargin-ylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasp-araginylglycylprolylprolylprolylleucine

Modifications of Root

Roots in certain plants change their shape and structure (like thin, bend, etc) and become adjusted to perform works other than assimilation and conduction of water and minerals. They are altered for help, stockpiling of food and breath (Figure 5.4 and 5.5). Tap foundations of carrot, turnip and extrinsic underlying foundations of yam, get swollen …

Modifications of Root Read More »